Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

Πληροφοριακό Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης

Για την διευκόλυνση της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για παροχές αγροτικής χρήσης, ο ΔΑΠΕΕΠ υλοποίησε, το νέο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54024/1056 ΦΕΚ Β'3330/19.05.2023 η οποία τροποποίησε την ΥΑ υπ' Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΗ/74949/926/30.07.2020, την 03.07.2023 ο ΔΑΠΕΕΠ διέκοψε την πρόσβαση δυνητικών δικαιούχων στο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης της πλατφόρμας του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, για την υποβολή αιτήσεων Υπαγωγής για το έτος 2022 από δυνητικούς δικαιούχους των κατηγοριών Β.4i και B.4ii.

Για επιπλέον πληροφορίες επί του νέου σχήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ.