Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

Πληροφοριακό Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης

Για την διευκόλυνση της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για παροχές αγροτικής χρήσης, ο ΔΑΠΕΕΠ υλοποίησε, το νέο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 (ΦΕΚ Β’ 3152/30.07.2020), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/47286/638 (ΦΕΚ Β’ 2033/19.05.2021) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 70471/1018 (ΦΕΚ Β’ 3423/28.07.2021), στις 10/09/2021 η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ διέκοψε την πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων της κατηγορίας Β.4 (δηλ. αγροτών) στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Τις προσεχείς ημέρες η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, με ανακοίνωσή της, θα ενημερώσει τους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλλαν αιτήσεις Υπαγωγής για τα έτη 2019-2020 για την έκδοση των οριστικών Αποφάσεων Υπαγωγής των καταναλώσεών τους σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

Για επιπλέον πληροφορίες επί του νέου σχήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ.