Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

Πληροφοριακό Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης

Για την διευκόλυνση της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για παροχές αγροτικής χρήσης, ο ΔΑΠΕΕΠ υλοποίησε, το νέο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης.

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα παραμείνει διαθέσιμο στους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων για τα έτη 2019-2020 από τις 24/5/2021 και για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Για επιπλέον πληροφορίες επί του νέου σχήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ.